понеділок, 27 лютого 2012 р.

Прикладна етика

      В наш час професіонал повинен бути готовим і здатним розв’язувати складні моральні колізії, дилеми та конфлікти, що супроводжують сучасні сфери діяльності.
      Життєво-практичний потенціал прикладної етики є суттєво вищим порівняно з різновидами нормативної етики окремих професій або галузей життя.
       Прикладна етика : навч. посіб. / Т. Г. Аболіна, В. Г. Нападиста, О. Д. Рихліцька та ін. – К. :  Центр учбової літератури, 2012. – 392 с.
       В посібнику увага зосереджується на біоетиці, екологічній, економічній, політичній етиці. Окремі розділи присвячені етиці соціолога та юриста.
        Будучи певним зведенням різних напрямів прикладної етики, посібник дає матеріал з конкретизації діючих професійних етосів.

понеділок, 20 лютого 2012 р.

Креативний менеджмент          На початку ХХІ століття менеджмент вимагає нестандартного мислення, генерування та впровадження цікавих ідей, тобто креативності мислення. Актуальність запровадження креативного менеджменту в діяльність підприємств та організацій  очевидна.
         Креативність – (лат. creation – створення) – новітній термін, яким окреслюються «творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей, а також входять в структуру обдарованості в якості незалежного фактора».
        Креативний менеджмент є досить новим поняттям і являє собою самостійну галузь управлінської науки та професійної діяльності, яка спрямована на формування сучасних умов розвитку організацій.
         Свидрук І. І. Креативний менеджмент : навч. посіб. / І. І.Свидрук.  – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 224 с.
        Посібник розкриває суть креативного менеджменту як науки і виду управлінської діяльності. Сьогодні це питання мало вивчене вітчизняними вченими. Дана книга є в нашій країні однією з перших спроб викласти теоретичні та прикладні аспекти креативного менеджменту. Призначена студентам, аспірантам, підприємцям, управлінцям.

неділя, 12 лютого 2012 р.

Інформаційні технології

Поняття «Інформаційна технологія» (ІТ) поширюється на всі області діяльності людини, оскільки інформація, що трансформується у дані, знання, інформаційні та програмні продукти, технологічні винаходи – є невід’ємною частиною сьогодення.


Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посіб. / О. М. Томашевський, Г. Г. Цигелик, М. Б. Вітер, В. І. Дудук. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.

В посібнику проведено аналіз інформаційної технології. Досліджено галузь математичного моделювання бізнес-процесів та методів прийняття рішень з оптимізацією за заданим критерієм. Стисло викладено відомості про базові мережні технології, протоколи та сервіси, механізми пошуку, електронні платіжні системи, розглянуто види інформаційних та програмних продуктів і можливі загрози  для них. Досліджено питання захисту персональної інформації і протидії програмним продуктам шкідливого характеру.
Для студентів вузів та фахівців з розробки інформаційних систем.